Положення про організацію додаткових освітніх платних послуг

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   наказом директора  № 06

                                                                  від «10» вересня 2020 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію додаткових освітніх платних послуг

в загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів

Скандинавська гімназія

 

1. Загальні положення

 

1.1 Положення про порядок надання платних послуг розроблено відповідно до:

            - п.2, п.3 ст.78 Закону України «Про освіту»; п.5 статті 14 Закону «Про загальну  середню освіту»;

            - Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року                  № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

           - Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року                      № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

            - Наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»;

             - Порядку  створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти затверджено наказом МОН від 25.06.2018 № 677, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.07.2018 за № 865/32317.

         1.2. Положення може бути доповнене або змінене відповідно до чинного законодавства.

         1.3. Метою організації платних послуг є розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом освітньої діяльності.

 

                         2. Порядок надання платних послуг

 

         2.1. Порядок надання платних послуг визначається Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

         2.2. Навчальний заклад зобов’язаний безкоштовно надати повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

         2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи.

         2.4. Директор гімназії встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг; розклад занять, списки дітей.

         2.5. Директор гімназії відкриває групи, зараховує дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами;

         2.6. Директор гімназії закриває групи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

         2.7. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.  Калькуляційною одиницею при  цьому  є вартість отримання відповідної  платної  освітньої  послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.
         2.8. Навчальний заклад самостійно  визначає калькуляційну одиницю за кожною платною  послугою,  щодо  якої  здійснюється  розрахунок вартості.

 

 

3. Перелік платних послуг

 

3.1. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Скандинавська гімназія може надавати наступні платні послуги:

- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

         - проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, навчання в гуртках (факультативах) з вивчення іноземних мов, комп’ютерної грамотності, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, шахів;

           - організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

         - проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивних заходів із використанням відповідної матеріально-технічної бази гімназії, якщо це не передбачено навчальними планами;

          - освітні послуги, встановлені навчальними планами і програмами у  закладах загальної середньої освіти, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним  розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом освітньої діяльності;

          - перебування  дітей у  групах  продовженого дня;

         3.2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

 

4. Порядок визначення вартості платних послуг

 

         4.1. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

         4.2. Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на оплату праці відповідно до чинного законодавства України;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства України.

До  витрат на  оплату праці працівників, які залучені до  надання платної освітньої послуги, враховують розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у  тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки. 

До безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг, належать матеріальні витрати, що використовуються для надання освітніх послуг, зокрема визначених кодами економічної класифікації видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування»; 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»; 2271 «Оплата теплопостачання»; 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення»; 2273 «Оплата електроенергії».

         4.3. Вартість послуг може змінюватись відповідно до зміни посадових окладів, тарифів на комунальні послуги тощо.

 

5. Облік операцій з надання платних послуг

 

5.1. Заклад освіти, який надає платні послуги, веде табелі обліку робочого часу, а також журнали обліку дітей.

          5.2.  Облік платних освітніх послуг здійснюється через централізовану бухгалтерію.  

    

6. Порядок планування використання доходів

від надання платних послуг

 

6.1. Кошторис доходів та видатків  складається  за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

6.2. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на відповідний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

6.3. Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на  відшкодування витрат,  пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків,  обов'язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

6.4. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить гімназії на правах, визначених законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

 

                                                                        7. Заключні положення

 

7.1. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.